Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 102 тоот тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэмтэй танилцана уу