Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 12 сарын 18-ны өдрийн 252 тоот тушаалаар батлагдсан Цахилгаан байгууламжийн дүрэмтэй танилцана уу.