Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 125 тоот тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтыг дүрэмтэй танилцана уу