Өнөөдөр /2023.03.21/ Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран ДСЦТС ХК-ийн ажилтнуудыг хамруулсан Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон Хүний халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс сэргийлэх чиглэлүүдээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд цахимаар 47% танхимаар 32 ажилтан хамрагдаж хууль эрхзүйн чиглэлээр мэдлэгээ дээшлүүлж болзошгүй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг мэдээлэл олж авсан юм.