Тус компани нь хуулийн дагуу Эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хороо, УСХТөвөөс олгосон зөвшөөрлөөр 9 төрлийн лицензийг эзэмшин ажиллаж байна. Үүнд:

 1. Цахилгаан түгээх
2. Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах
3. 5-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах
4. 0.4-220 кВ болон түүнээс дээш цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар
5. Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ /2-догч коммутацийн ажлууд болон хэмжилт туршилт тохируулгын
бүх төрлийн ажлууд/
6.    Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ /өрлөг дулаалга бэхэлгээ болон тулгуур хийц хэсгийн үйлдвэрлэлт,  нийлүүлэлт/
7.    0.1-100МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах
8. Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах
9. ЦЭХ-ний 1 ба 3 фазын тоолуурын шалгалт, тохируулга, суурилуулах