Компанийн засаглалын хувьд Компанийн тухай хуульд заасны дагуу компанийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ НЬ хараат бус гурав, ердийн зургаан гишүүнтэй бөгөөд аудитын, цалин урамшууллын, нэр дэвшүүлэх хороодтойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Гишүүдийг дурдвал:

•  ТУЗ-ийн Дарга Ц.Баярбаатар

•  ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн Г.Бэхбат

•  ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн Л.Балган

•  ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн Н.Эрдэнэбат

•  ТУЗ-ийн гишүүн Э.Долгорсүрэн

•  ТУЗ-ийн гишүүн Б.Эрдэнэбилэг

•  ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Хангай

•  ТУЗ-ийн гишүүн Т.Энхмэнд

•  ТУЗ-ийн гишүүн С.Нэргүй

•  ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Баярманла.

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэмд заасан асуудлаар, тухайлбал хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах, компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах, эд хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тогтоох, компанийн Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг даалгавар өгөх зэрэг сэдвээр сар бүр ээлжит болон ээлжит бус хурлуудыг хийж, хурлын материалыг, гаргасан шийдвэрийн хамт Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлдэг болно.

“ДСЦТС” ХК нь засаглалын хувьд Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 74 дүгээр тогтоолоор баталсан хувьцаат компанийн үлгэрчилсэн дүрмийн дагуу “ДСЦТС”           ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь тус компанийн дүрмийг 2012 оны 04 дүгээр сарын 27-ний өдөр баталсан.

 “ДСЦТС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн тухай хууль, “ДСЦТС” ХК-ийн дүрэмд тусгагдсан онцгой шийдвэрийг гаргах ажиллагаанд бүрэн оролцож “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам”, “Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам”, “Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам”, “Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам”, “ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргийн үйл ажиллагааны журам” зэргийг  хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар батлан мөрдөн ажиллаж байна.