Хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

  Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Үйлдвэр ААНБ
1 Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр  төг/кВт.ц
1 Энгийн тоолууртай 197.66
1 3 тарифт тоолууртай  
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ 197.66
б Оройн хэрэглээ /Өглөөний 17.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл/ 329.77
в Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 22.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 110.98
2 Бусад үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллага   төг/кВт.ц
2 Энгийн тоолууртай 180.82
2 3 тарифт тоолууртай  
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ 180.82
б Оройн хэрэглээ /Өглөөний 17.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл/ 270.25
в Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 22.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 124.28
3 Аймгийн төвийн зам талбайн гэрэлтүүлэг   төг/кВт.ц
3 10,11,12,1,2,3 дугаар саруудад  
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 19.00 цаг хүртэл/ 180.82
б Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 19.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 124.28
3 4,5,6,7,8,9 дүгээр саруудад  
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл/ 180.82
б Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 22.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 124.28

 

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ

  Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Чадлын тариф төг/кВт/сар
1 Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр 27500
2 Бусад үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллага  9900

 

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

  Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ахуйн хэрэглэгч
1 Энгийн тоолууртай   төг/кВт.ц
а Сарын нийт хэрэглээний 150кВт.ц хүртлэх хэрэглээг 147.71
б Сарын нийт хэрэглээний 151кВт.ц болон түүнээс дээш хэрэглээг 169.49
2 2 тарифт тоолууртай   төг/кВт.ц
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 21.00 цаг хүртэл/ 154.20
б Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 21.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 124.28

 

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд мөрдөх цахилгааны тариф

  Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

1 Дархан хот   төг/кВт.ц
75 кВт.ц хүртэл 92.49
76 кВт.цагаас дээш 115.70
2 Бусад сум  төг/кВт.ц 
50 кВт.ц хүртэл 92.49
51 кВт.цагаас дээш 115.70