ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС НЬ  компанийн үйл ажиллагааны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд   хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлж ,  урт богино хугацааны хүний нөөцийн  бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх,  чадварлаг мэргэшсэн боловсон хүчинг бэлтгэх, сургаж хөгжүүлэх,  ажилтнуудын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж сайжруулах ,  идэвхи санаачилга, ажлын  бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах ,  хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах,   салбар нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангах зэрэг үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ