Борлуулалтын бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс нь хангах үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг ажлыг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий бодлогын хэлтэс юм.
Хэлтсийн зорилго нь Нэг худалдан авагчаас худалдан авах цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг зөв оновчтой төлөвлөх, компанийн борлуулалт, орлогын төлөвлөгөөг төлөвлөх, гүйцэтгэлийн хангах, борлуулалт арилжааны системийн хөгжүүлэх, түгээлтийн алдагдал, дотоод хэрэгцээний зардлыг бууруулах, хэрэглэгчтэй байгуулж буй цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд оршино.