Компанийн үйл ажиллагааны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд   хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлж,  урт богино хугацааны хүний нөөцийн  бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх,  чадварлаг мэргэшсэн боловсон хүчинг бэлтгэх, сургаж хөгжүүлэх,  ажилтнуудын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх,  идэвхи санаачилга, ажлын  бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулах ,  хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах,   салбар нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангах зэрэг үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.